Algemene voorwaarden ABContekst, versie 25 oktober 2023

Artikel 1 Definities

ABContekst: Connie van Uffelen (inschrijving Kamer van Koophandel:
77064836, gevestigd te Rotterdam).

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden: Connie van Uffelen, ABContekst.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met ABContekst een
overeenkomst aangaat.

Partijen: opdrachtgever en ABContekst gezamenlijk.
Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle aanbiedingen, diensten, offertes, opdrachtverleningen en
(rechts)handelingen tussen partijen.

Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden vervalt die van
eerdere algemene voorwaarden, en zullen ze ook op alle latere transacties en overeenkomsten tussen partijen gelden.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. Aanpassingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien ze zijn overeengekomen.

Bij nietigheid of vernietiging van een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden volledig van toepassing. In overleg vervangen partijen de nietige of vernietigde bepaling door een bepaling die doel en strekking van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zo dicht mogelijk benadert.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tast de geldigheid van
bepalingen in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden niet aan.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand door aanvaarding van een
aanbod. Met het aangaan van de overeenkomst gaat de opdrachtgever
akkoord met deze algemene voorwaarden.

Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens van opdrachtgever, en zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen, offertes of prijsopgaven worden
gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat die een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Indien aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding, offerte of prijsopgave
opgenomen aanbod, dan is gebruiker daar niet aan gebonden. De
overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

Is voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Indien gebruiker, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een
termijn te overschrijden zal ze de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige verstrekking van alle gegevens,
waarvan de gebruiker meldt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan de gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Indien partijen overeenkomen de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging of meerwerk de verwachtingen, de tijdsplanning en vergoedingen kunnen worden beïnvloed.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van gebruiker op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij opdrachtgever de
overeenkomst wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan heeft gebruiker recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 6 Opzegging, tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
Indien opdrachtgever overeenkomst tussentijds opzegt, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen.
Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal
gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • opdrachtgever de verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever verplichtingen niet zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid van gebruiker niet kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Indien opdrachtgever in surseance of faillissement raakt of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend – of op een andere wijze niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken – kan gebruiker zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en dat ontbinding rechtvaardigt, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting
indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht: een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
datgene wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien en niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachthouder is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Honorarium en betaling

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast
honorarium overeenkomen. Indien partijen geen vast honorarium overeenkomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van het werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende
voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij daarvoor een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand kunnen de
verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na
factuurdatum.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is gebruiker gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5 procent per maand, danwel met de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Artikel 9 Incassokosten

Indien opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft, is gebruiker gerechtigd de vordering bovendien te verhogen met incassokosten.
De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals
door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11 Vrijwaring

Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische
bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij vanwege de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Opdrachtgever blijft eigenaar van alle stukken die tijdelijk aan gebruiker zijn overgedragen. Opdrachtgever behoudt het recht en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door opdrachtgever verstrekte stukken (zoals leesrapporten) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder toestemming vooraf worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Artikel 14 Geschillen

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen tussen partijen, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien schikken onmogelijk is gebleken zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van gebruiker.